Svarg lok: kaīyon ko āmantrit kiyā gayā hai parantu…

Yīśu, Yeśu Satsang ne, dikhāyā ki svarg ke nāgarikon ko kaise ek-dūsare ke sāth vyavahāra karanā hai. Usane sāth hī Svarg ke Rājy kā pūrvasvād dete hue bīmāriyon aur duṣṭ…