Yīśu kā punarutthāan: Mithak yā Itihāas?

Purāṇo, Rāmāyaṇ, aur Mahābhārat ne ant ke samay tak jīvit rahane vāle āaṭh pratiṣṭhit Chiranjīviyon ko arthāt amar jīvon kā vivaraṇ diyā hai. Yadi ye mithak aitihāsik hain, to ye…