Yah Vebasaīt kis ke bāre mein nahin hai

Yah Saīt khuśakhabarī arthāt Susamāchār ke bāre mein hai. Parantu āp soch sakata hain ki is Saīt ka uddeśy Masīhiyat ke bāre mein hai. Parantu jaisa āp sochate hain vaisa…